jueves, 25 de febrero de 2010

BENETAN ILUN DAGO ZERUA

2008/09ean erlijioa ikastordu arruntetik kanpora geratu zenetik konturatu gara gure ikasleen fedea anitz urritu dela. Ikasle bakantze horren ondorioz erlijiko hainbat irakasleek arazoak omen dituzte ordutegi osoa osatzeko (eta hori erlijikoentzaz aste osoak 12 ordu dituelarik).

Guk, egia esan, fede gutxiko kristauak izanik ulertzen dugu pazientzia asko behar dela Joben tankerara ezer barik eta euliz josita geratu ondoren Jainkoari eskerrak ematen jarraitzeko (Joben bizitza hobe da kontatzeko eta ez nork berak jasateko) eta beraz ez gintuen harritu Eusko Jaurlaritzak eta ELA, UGT eta CCOO sindikatuek hitzarmen bat zinatzea gure lankideek Job baino obeto moldatu daitezen.

Harri eta zur eta lur bihurtu gintuena ituna bera izan zen. Benetan bere arazoa konpontzeko bide bakarra gure (funtzionario eta interino) lanpustak gure aurretik beraiei eskainitzea al da? Zeren akordia behin eta birritan irakurri ondoren hori da dirudiena.

Badakigu gure Administrazio amak eta bere adiskide ezkertiar sindikatoak gu Yavhék Abraham bezela tratatzeko joera dutela baina badugu itxaropen izpi bat, haintzakotaz hartzen gaituztela apurtxo bat berderen eta ez digutela eskatuko semea akabatu dezagun (ala bai?) eta horrengatik sortu dugu blog hau; hemendik igarotzen zaretenok hitzarmena irakurri eta gure galderak eratzun itzazue; eta beste galderak badituzue idatzi itzazue; edo beste zer edo zer baduzue esateko, idatzi ezazue ea denon artean Jainkoaren bide ezagungaitz horien nondik norakoa argitzen dugun.

hitzarmena http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2458/eu/contenidos/informacion/die17/eu_8064/adjuntos/normativa/acuerdo_mayo_2009_e.pdfhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2458/eu/contenidos/informacion/die17/eu_8064/adjuntos/normativa/acuerdo_mayo_2009_e.pdf

Y ES QUE ESTÁ MUY OSCURO

Desde que en el curso 2008/09 la religión quedó fuera de horario lectivo hemos visto flaquear mucho la fé de nuestro alumnado. Como consecuncia de este descenso de fé, algunos profesores y profesoras de religión tienen problemas para completar horario, y eso que el horario completo de religión es de 12 horas semanales.

Confesamos ser gente de poca fé y entendemos que hay que tener mucha-mucha paciencia para, como Job, aceptar quedarse sin casa, comido por las moscas y seguir alabando a Dios (la vida de Job es mejor contarla que sufrirla) Y por ello no nos extraño que el Gobierno Vasco y los sindicatos ELA, UGT y CCOO firmaran un acuerdo para que nuestros compañeros nuestras compañeras tengan una vida más digna que la del santo Job.

Lo que nos extrañó, asombró y dejó patidifusas fue el acuerdo en sí ¿En verdad la única solución es que nosotros /as, tanto funcionarios/as como interinos/as, les "cedamos" nuestras horas? Porque después de leer y releer el acuerdo es lo que entendemos.

Somos conscientes de que la administración y los sindicatos tienden a tratarnos como Yavhé a Abraham, pero en el fondo de nuestra alma brilla una lucecita de esperanza, de que no deberemos de sacrificar a nuestro primogénito. Por eso hemos creado este blog para los que paseeis, leais el acuerdo y resolvais nuestras dudas; si teneis otras, escribidlas, en general escribid todo lo que queráis decir sobre el tema a ver si entre todos y todas somos capaces de entender los "inescrutables caminos del Señor" ("Escucha tu pueblo, escuchalo, Señor)

el acuerdo http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2458/eu/contenidos/informacion/die17/eu_8064/adjuntos/normativa/acuerdo_mayo_2009_e.pdf

EDENETIK MENDEBALDERA // AL OESTE DEL EDÉN

A- Bigarren hezkuntzako erlijioko irakasleak Eusko Jaurlaritzaren menpe baldin badaude, zergatik ezin da hauen zerrenda hezkuntza.net-en aurkitu beste guztiena bezela?


Si el profesorado de secundaria depende del Gobierno Vasco ¿Por que no aparece públicamente toda la información en hezkuntza.net, igual que ocurre con el resto del personal que depende del departamento de Educación?

B- Eskola eta institutu publikoen irakasle kopurua urtero eztabaidatzen da zuzendaritza eta hezkuntza sailaren artean, erlijioko languneak izan ezik. Nork erabakitzen du eskola bakoitzari dagoikion kopurua? Zein aburuz? Zenbat ordu kopuru behar da erliiko irakasle bat kontratatzeko?

Las plantillas de los centros se negocian entre las direcciones de los centros y la delegación, excepto las plazas de religión ¿Quién decide el número de estas? ¿Con qué criterios? ¿Cuáles son las horas necesarias par configurar una paza de religión?

C- Zergatik da erlijioan asteko ordutegi osoa 12 ordukoa?

¿Por qué en religión un horario completo es de 12 horas?

DENOK OMEN GARA JAINKOAREN UMEAK BAINA BATZUK MIXERIKORDIAKOAK DIRIDIGU/ TODOS SOMOS HIJOS DE DIOS AUNQUE ALGUNOS PARECEMOS HIJASTROS

A- Zergatik igaro ziren 2008/09 ikasturtean erlijioko irakasleak ordezkapen zerrendetara, askotan beraiek baino urte gehiago lan egin dutenen aurretik kokatuz?

¿Por qué en mayo del 2008 los profes/as de religión pasaron a las listas de sustituciones poniéndose en muchos casos delante de gente que llevaba más años que ellos?

B- Zergatik daude batzuk ordezkapen zerrendetan eta beste batzuk ez? Ez da, bada, izango irakasle izateko legez (2007ko dekretua) behar diren ikasketak amaitu gabe dituztela?

¿Por qué algunos aparecen en las listas de sustituciones y otros no?, ¿No se supone que todos tienen una titulación minima universitaria para impartir clases (según decreto del 007)

C- Zergatik du pertsona berak puntu kopuru desberdina zerrenda batean hala bestean? Nola egiten dira erlijioko kontuak? Oposaketetan eta, zein da kontuan hartuko den puntu kopurua?


¿Por qué aparecen las mismas personas (profesores de religión) con más puntos en las listas de religión que en las de sustituciones?, ¿Cómo se hacen las cuentas en las listas de religión? De cara a unas oposiciones ¿qué puntuación se les tendrá en cuenta?

D- Pertsona bera izan al daiteke lantegi bereko mugagabeko kontratoduna eta aldibatekoa? Zilegi bada, mugagabeko kontratodun guztiak egoera berean egon beharko luteke

¿Puede un trabajador tener contrato laboral indefinido y ser eventual (estar e la lista de sustituciones) en una misma empresa? Si esto es así, se supone que será aplicable a todos los demás trabajadores con contrato laboral indefinido.

E- Zergatik dituzte erlijiokoek bi aukera langunea hartzeko (erlijiokoa edo titulokoa) eta beste guztio/ek aukera bakarrarekin konformatu behar dugu/te?

¿Por qué el profesorado de religión pude optar a plaza de religión y a plaza según su especialidaad y el resto de los mortales (interinos/as) sólo a plaza según su especialidad?

F- Aurten, 23 urte ondoren, lehen aldiz ikasturte hasierako esleipenetan erlijioko bi plaza eskaini dira. Non eta nola banatu dira orain arte erlijioko lanpostuak?

Este año, por primera vez en 23 años, se han ofertado dos plazas de religión (secundaria) en el concursillo ¿Cómo se ha hecho hasta ahora?

G- Zergatik onartzen zaie beste gaietako lehiaketan parte hartzea, bere gaiko lanpostuak egonik?

¿Por qué, si hay plazas en religión, se les permite presentarse en el concursillo por otras asignaturas?

H- Beste gai batean lan egin duen ordezko batek erlijioa irakasteko izena ematen badu, aurretik lortutako puntuak kontuan hartuko al zaizkio? Eta puntu horien arabera kokatuko al dute zerrendan?

Si una persona sustituta se apuntara a las litas de religión ¿se tendrían en cuenta la puntuación por haber realizdo sustituciones en otra asignatura?

ADAN GOLDEAREKIN ETA EBA IRUTEN ARI ZIREN BITARTEAN, ZERTAN ZEBILTZATEN ERLIJIOKO IRAKASLEAK? // CUANDO ADÁN ARABA Y EVA TEJÍA ¿QUÉ HACIA EL PROFE DE

A- Hezkuntza Sailak eta ELA, CCOO eta UGT sindikatuek zinatu zuten akordiak ( 2009-Maitzara) zera dio: "Erlijioko orduak lanpostua taxutzeko nahikoak ez badira, gainerako lan-legepekoen araudi bera aplikatuko da, eta erlijioko eta beste irakaskuntza-jarduera batzuetako orduekin diseinatuko lanpostu mistoak eskuratuko dituzte, beste irakasgai batzuen ordu lektiboak barne, euren titulazioaren arabera". Erlijioko irakasle batek bere ordutegia osatzeko esijitu al dezake naiz eta mintegian orduak soberan ez izan eta plazadun irakasle batek alde egin behar izan?

Según el acuerdo firmado por Educación y ELA, CCOO y UGT (mayo-2009) "Los profesores de religión, en el caso de que las horas de religión no sean las suficientes para configurar plaza, se aplicará la misma normativa que al resto de laborales, por lo que accederán a plazas mixtas, diseñadas con las horas lectivas de otras asignaturas acordes con su titulación" ¿Puede un profesor de religión exigir que le completen su horario, aunque no sobren horas en el seminario, desplazando a un funcionario?

B- Hitzarmenarekin jarraituz: "irakasle finko guztientzako nahikoa lanpostu ez badago, langile-soberakinak ordezkapenak egin ahal izango ditu arlo/ikasgai horretan (...) ordezkapenak agin nahi ez baditu, ikasturte-hasierako esleipenetan parte hartuko du lan-legepekoekin batera, eta bere titulazioaren eta hizkuntza-eskakizunaren arabera eskaintzen diren lanpostuen artean hautatuko du". Horrek, zer esan nahi du? Erlijioa emateko kontratatua izan den irakasle batek uko egin diezaiokeela erlijioa emateari eta beste irakasle funtzionario ezabatu, higitu, zerbitzu eginkinuzetan egon eta ordezkari guztien aurretik aukera dezakeela langunea?

Siguiendo con el acuerdo "En el supuesto de no existir plazas suficientes para todo el profesorado indefinido, el excedente podrá realizar sustituciones en esta área (...) de no acceder a la realización de sustituciones, participará en las adjudicaciones de comienzo de curso con el colctivo de laborales y optará a las plazas que se oferten en función de su titulación y perfil lingüístico" ¿Quiere decir que pueden renunciar voluntariamente a hacer sustituciones y pasan a coger plaza por delante de todos los demás sustitutos/as, funcionarios suprimidos, desplazados o en comisión de servicios?

C- Zeri deitzen diote "talde zehatz horretarako pertsonak" hitzarmenean aipatzen dutenean, bere odutegia osatzeko erlijioa eman behar dute irakasleak irakatsi behar duten erlijioko agintarien onarpena lortu behar badute? Eta zer gehiago behar da talde zehatz horretan partaide izateko?

¿A qué se refiren cuano hablan del "colectivo especifico"? Según el acuerdo "los funcionarios o laborales de otras especialidades que cueten con la titulación y capacitación exigida por la normativa aplicable para impartir la asigntura de religión ( haber sido propuestos por la autoridad de la confesión religiosa y haber obtenido la declaración de idoneidad o certificación equivalente de la confesión religiosa objeto de la materia educativa) sólo podrán impartir la asignatura de religión en aquellas plazas que no resulten necesarias para la colocación de personas pertenecientes al colectivo específico? ¿Qué más se necesita para entrar en el "colectivo especifico"?

PARADISUKO SUGEAK // LAS SERPIENTES DEL PARAISO

A- Teologia katolikoan lizentziatuek filosofiako languneak har ditzateke. Eta talmudean eta islamen adituek? Eta kristautasuneko beste fedekoetakoek?

A los licenciados en teologia cristiana se les reconoce el derecho a optar por plazas de filosofia ¿Y a los licenciados en estudios islámicos, en el talmud, y las iglesias evangélicas?

B- Gaiarekiko zer nolako prestakuntza eskatzen zaie erlijioa emateko teologia ikasi ez dutenei?

¿Qué competencia se les supone al profesorado de religión que no han cursado teología?

C- Bizkaian aurten Islama emateko langunea lortu duen musulmanak datorren ikasturtean orduz urri baldin badabil filosofiako orduak eskatzeko eskubidea duelakoan gaude. Ez genuke Eusko Jaurlaritza nahastuta ikusi nahi erlijio bereizkeria kasu batean!

La persona que ha cogido la plaza de religión islámica en Bizkaia suponemos que tendrá todo el derecho a completar su horario el año que viene (si le faltan horas) con Filosofia ¡ No queremos pensar que el departamento realice un trato racista y discrminatorio!

miércoles, 24 de febrero de 2010

ZERGATIK ESATEN DUTE ESTATU LAIKOA BATIKANISTA ESAN NAHI DUTENEAN?/ ¿POR QUÉ LO LLAMAN ESTADO LAICO CUANDO QUIEREN DECIR VATICANISTA?

A- Ez al da berdintasun oinarriaren aurkakoa "talde zehatz horretarako pertsonak" edozein langunea aukeratzeko eskubidea izatea besteak beraienak ezin ditugunean lortu zeren horretarako apezpiku jaunak banatzen dituen "missio canonica" lortu behar bait dugu?

¿No es una vulneración del principio de igualdad el hecho de que este colectivo pueda acceder a todos los puestos de trabajo y el resto no pueda acceder a los suyos ya que para ello dependemos de la graciosa voluntad del obispo que concede la "missio canonica"?

B- E.A.E.ko gotzai jaunek Lopez lehendakariarekin izan zuten lehen bileran lehen hezkuntzako erlijioko irakasleen etorkizunaz kezkak azaldu zizkieten. Zergatik Lopezi eta ez Zapatero edo Gabilondo jaunei?

¿Por qué se preocupan tanto los obispos vascos por el profesorado de religión de primaria?

C- Nola liteke beren burua ezkertiartzat jotzen duten sindikatuek eliza hierarkiaren multzo kuttunaren abantailak onartu eta defendatzea irakaskuntzako beste langileak baztertuz? Ahantzi al zaie hierarkia hori historian zehar ezker usaia duen oro arbuiatzen eta hondatzen saitu dela?

¿Cómo es posible que unos sindicatos que se reclaman de izquierdas, se dediquen de forma escandalosa a privilegiar a un colectivo frente al conjunto de trabajadores/as de la educación, colectivo designado (en este caso de la religión católica que es mayoritaria de manera aplastante) por la jerarquia eclesiástica? Jerarquia que a lo largo de la historia, y hoy otra vez con renovadas energias, se ha dedicado a dinamitar y eliminar (en el sentido literal de la palabra) todo planteamiento o propuesta que surgiera precisamente de la izquierda?

D- Zergatik sozialista omen den gobernuak aurreko (eta eskuineko) gobernuak sinatutako hitzarmena mantendu eta aurrera darama? Zer gara, PPren babesaren prezioa?

¿Por qué un gobierno socialista mantiene un acuerdo de tales carácteristicas y firmado por el consejero anterior?